سیستم فیلتراسیون (تصفیه) پلاسمای ال جی، کاربر را از هرگونه بو و ذرات معلق مضر موجود در هوا در امان نگه می دارد.